Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E

Nieuws

De leden van VERAS zijn op 7 oktober en 18 november bijeengeweest om uitgebreid stil te staan bij de uitrol en het gebruik van de Sloopcode. Het bestuur van VERAS vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leden de Sloopcode ondersteunen en uitdragen bij opdrachtgevers. Uiteraard gaan de opdrachtgevers en de bureau's ook een rol spelen hierin, maar daarover later meer.

Bijgevoegd treft u eveneens aan de slides die zijn getoond op 18 november jl. met daarin de resultaten van de workshops die zijn gehouden op 7 oktober door de leden van VERAS.
LEES MEER

Sloopcode toegelicht in de Week van de Bouw.

LEES MEER

De Sloopcode is ook ‘doorgedrongen’ in het gezelschap van publieke opdrachtgevers; het Opdrachtgeversforum in de Bouw. 

LEES MEER

Grote belangstelling en enthousiaste reacties op Sloopcode

LEES MEER

De Bouwbeurs, met als thema ‘Voor mensen die het gaan maken’, zal van 6 t/m 10 februari a.s. plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook dit keer is SVMS, samen met VERAS, er weer bij met een spectaculaire stand en een aantal leuke evenementen. Woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en overige opdrachtgevers zullen deze beurs massaal bezoeken. In 2015 – toen SVMS er ook bij was – waren er 70.000 bezoekers. Dit is een uitstekende kans om het belang van veilig en milieukundig slopen – met ons sloopcertificaat - stevig neer te zetten. Graag nodigen we u uit om ook naar de beurs te komen. U kunt uw gratis toegangskaartje(s) regelen via https://www.databadge.net/bouw2017/reg/?link=4272c47c958edd1228c0&lan=NL

 

Op woensdag 8 februari a.s. is er tijdens de Bouwbeurs een informatiebijeenkomst die door VERAS wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst is in het Renovatietheater (tegenover de SVMS / VERAS stand in dezelfde hal) van de Jaarbeurs in Utrecht. Wij nodigen u hiervoor als certificaathouder BRL SVMS-007 ook van harte uit. Noteer alvast 8 februari 2017 in uw agenda! Het wordt een bijeenkomst in de middag. Nadere informatie over het programma en aanmelding voor deze bijeenkomst volgt.

LEES MEER