Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E

Voorbereiden en uitvoeren sloopprojecten: werk voor professionals!


Bij de voorbereiding en uitvoering van sloopprojecten (inclusief asbestverwijderen) zijn veel partijen betrokken. Naast opdrachtgever en sloopaannemer spelen ook bestekschrijvers, ingenieurs- en asbestinventarisatiebureaus en directievoerders een belangrijke rol. Zij treden in de aanbesteding- en uitvoeringsfase op namens de opdrachtgever.

Partijen hebben er belang bij dat de sloopwerkzaamheden zorgvuldig en planmatig worden uitgevoerd. Een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van sloopwerkzaamheden dient ook een breder maatschappelijk belang. Verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bij het slopen van bouwwerken en objecten spelen een aantal belangrijke MVO thema’s, zoals de omgang met milieugevaarlijke stoffen, hergebruik van vrijkomende materiaalstromen, voorkomen van omgevingshinder, goede arbeidsomstandigheden en social return. Het voorbereiden en uitvoeren van sloopwerkzaamheden is werk voor professionals! Als professionals gezamenlijk, met wederzijds respect en op basis van duidelijke en transparante afspraken een sloopproject ter hand nemen, worden problemen en discussies bij de uitvoering van het sloopwerk voorkomen. Dat is in ieders belang en niet in de laatste plaats in het belang van de opdrachtgever. Hierin ligt een belangrijke uitdaging voor betrokken partijen.

Goede en slechte voorbeelden


Er zijn de goede praktijkvoorbeelden van verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de sloopsector. Goede gebouwinformatie vooraf, een duidelijk bestek met redelijke voorwaarden, een open communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en daardoor geen discussies tijdens de uitvoering van de sloop.

Er zijn ook voorbeelden dat zich tijdens de aanbesteding- en uitvoeringsfase discussies voordoen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en betrokken bestekschrijvers en directievoerders. 

Sloopaannemers geven aan dat vooraf te weinig gebouwinformatie ter beschikking wordt gesteld en dat sloopbestekken onredelijke bepalingen bevatten, zoals het uitsluiten van de mogelijkheid tot verrekening van meerkosten bij het aantreffen van onvoorziene asbestbronnen. Opdrachtgevers en directievoerders vinden daarentegen dat sloopaannemers strategisch calculeren met de verwachting dat tijdens de uitvoering van het sloopproject meerwerk zal ontstaan.

Dat levert discussie op tussen partijen en dat is op zich te begrijpen. Echter, met de Sloopcode proberen we dit soort discussies juist te verminderen en als het even kan, te voorkomen. Dat is voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer veel effectiever bij de uitvoering van sloopprojecten.

Waarom een Code specifiek voor de sloopsector


De situatieschets hiervoor is op zichzelf niet uniek voor de sloopsector, maar speelt binnen de bouwsector als geheel. Alhoewel er bij het aanbesteden en uitvoeren van sloopprojecten veel overeenkomsten zijn met de ‘reguliere’ bouw, zijn er ook aandachtspunten die specifiek spelen in de sloopsector.

Illustratief voor het bijzondere karakter van de sloopsector is de specifieke regelgeving en certificatie-regelingen die van toepassing zijn bij slopen en asbestverwijderen. Er is echter meer dan dit (formele) kader van regelgeving en normen. Een zorgvuldige en (maatschappelijk) verantwoorde voorbereiding en uitvoering van sloop-werkzaamheden vereist van de betrokken partijen professionaliteit, wederzijds respect en duidelijke en transparante afspraken.

Dat is niet te ‘vangen’ in alleen harde en scherp geformuleerde regels, maar is vooral ook een kwestie van het hanteren van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. Diverse partijen uit de slooppraktijk hebben vastgesteld dat er behoefte bestaat om dit te verwoorden in een gezamenlijke Code, gericht op een (maatschappelijk) verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
in de sloopsector.

De uitgangspunten in deze Code komen voor een deel overeen met bestaande codes in de bouw (bijvoorbeeld de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap’), maar zijn toegespitst op thema’s die in het bijzonder spelen in de slooppraktijk.

Doelstelling en status van de code


 De voorliggende Code is opgesteld op initiatief van VERAS en een aantal advies- en ingenieursbureaus (met inbegrip van bestekschrijvers en directievoerders).

De Code beschrijft wat opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. 

Toepassing van deze Code leidt tot verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de sloopsector. Partijen kunnen zich committeren aan de Sloopcode via www.sloopcode.nl.

Deze Code is niet juridisch bindend, maar partijen kunnen elkaar bij de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject wel aanspreken op deze Code. Juridisch bindend zijn uiteindelijk de projectspecifieke contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gebaseerd op het geldende (aanbestedings)recht.
Toelichting Sloopcode

Voorbereiden en uitvoeren sloopprojecten: werk voor professionals!

Goede en slechte voorbeelden

Waarom een Code specifiek voor sloopsector?

Doelstelling en status van de Code

68 organisaties steunen de Sloopcode.
Waar blijft u?

Ondertekenen

Nieuws

Ledenbijeenkomsten VERAS over uitrol en gebruik Sloopcode

De leden van VERAS zijn op 7 oktober en 18 november bijeengeweest om uitgebreid stil te st...

Website www.sloopcode.nl online: voor alle betrokkenen in de sloopsector

Sloopcode op Renovatie- en Transformatiebeurs

Sloopcode toegelicht in de Week van de Bouw.