Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E


FAQ


Wat is de Sloopcode?

Voluit gaat het hier om de "Code Verantwoord opdrachtgever en opdrachtnemer bij de aanbesteding en implementatie van sloopprojecten”. Ook wel de Sloopcode genoemd. Deze Code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Het is feitelijk een ‘omgangsregeling’ voor partijen in de sloopbranche.

Ben ik juridisch gebonden als ik de Sloopcode onderteken?

Neen, de code is niet bedoeld om daarop juridisch aanspreekbaar te zijn. Daar hebben de initiatiefnemers heel bewust voor gekozen. We willen juist graag zoveel mogelijk opdrachtgevers en opdrachtnemers committeren en dan past het niet om formele / juridische drempels opwerpen. De vrijwilligheid van de Sloopcode is juist de kracht; partijen moeten het zelf graag willen.

Wie kunnen zich committeren aan de Sloopcode?

Alle professioneel betrokken organisaties – publiek of privaat, maakt niet uit – die iets met de bouw- en sloopbranche te maken hebben. We doen wel een check nadat een organisatie zich heeft aangemeld, of de organisatie passend is om zich te committeren. Uiteraard hanteren we hier een ruimhartig beleid, want een groot draagvlak is voor iedereen belangrijk in de sloopbranche en betrokken bij de aanbesteding, tendering en uitvoering van sloopprojecten.

Wat kan ik met het ‘leaflet’ op de website?

In een tender- en aanbestedingsproces kunt u dit document (1 A4-tje) uitprinten en bijvoegen aan de stukken voor aanbesteding. Het kan zowel deel uitmaken van de stukken die de opdrachtgever - of het bureau namens de opdrachtgever - publiceert bij aanbesteding als van de stukken die de (potentiële) opdrachtnemer overhandigt in het aanbestedingsproces. Het leaflet bevat essentiële informatie over de Sloopcode.

Ik steun de Sloopcode, wat moet ik doen?

Dat is heel mooi! U kunt dan op deze website naar het tabje ‘Ondertekenen’ op de homepage, bovenin uw scherm. Daar vult u uw gegevens in en kunt met enkele muisklikken de Sloopcode ondertekenen. Vervolgens ontvangt u kort daarna een bevestigingsmail. In deze mail heeft u als nieuw gecommitteerde organisatie, de mogelijkheid om het keurmerk van de Sloopcode op uw organisatie uitingen te voeren. Daartoe kunt u het keurmerk downloaden. Uw logo verschijnt bovendien op www.sloopcode.nl. Naar derden kunt u dan uitspreken dat u de Sloopcode onderschrijft en daarmee laten zien dat u staat voor professioneel opdrachtgever- of opdrachtnemerschap.

Wie hebben de Sloopcode bedacht?

VERAS, de branchevereniging van circa 100 sloop- en asbestverwijderingsbedrijven, samen met een aantal bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche. Deze partijen vinden het belangrijk dat alle professionals in de sloopsector zich committeren via deze website aan de Sloopcode.