Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E

Sloopcode Blogt


Eerlijke risicoverdeling vraagt inzet

Categorie: De code

Afgelopen januari organiseerde ingenieursbureau BOOT een seminar waarin de inhoud en het belang van eerlijk aanbesteden van sloopprojecten toegelicht en besproken werd. Tijdens het discussiemoment met de seminarbezoekers bleek opnieuw dat wederzijds vertrouwen en transparantie hiervoor onmisbaar zijn. Zonder die elementen werkt ook een getekende Sloopcode niet. Slopen is een vak. Ieder project moet door alle partijen serieus genomen worden. Betrokken partijen bij de sloop hebben hun eigen verantwoordelijkheid in dit proces. Daarop mogen ze aangesproken worden. Vastgelegde en verdeelde risico’s kunnen niet zomaar verlegd worden.

Maximale transparantie blijft moeilijk. De aannemer moet erop kunnen vertrouwen dat de opdrachtgever alle beschikbare documenten heeft gedeeld, maar wanneer ligt echt alle informatie op tafel? Ook een aannemer kan niet alles weten. Om zoveel mogelijk gegevens over de slooplocatie te weten te komen moet er daarom voldoende tijd worden genomen voor vooronderzoek. Zet daarnaast een toezichthouder op grote sloopprojecten, dat bevordert de stroomlijning van de werkzaamheden.

Een grote misvatting bij sloopprojecten is dat het tijd nemen voor het verkrijgen en delen van informatie zorgt voor uitloop en dus alleen maar geld kost. Wanneer betrokken partijen hiervoor ruimte maken in de planning worden tegenvallers als onverwacht asbest voorkomen. Juist zulke onverwachte zaken zorgen voor uitloop en dus extra kosten. Vervolgens start dan de discussie over de verdeling van deze kosten en wordt het wantrouwen weer een beetje groter.

Dat de wil er is, blijkt uit het ontstaan van en het werken met de Sloopcode. Het is van belang dat alle partijen eerlijk en open blijven communiceren. Alleen zo werkt de gedragscode optimaal.

Rinie van den Top

BOOT organiserend ingenieursburo

www.buroboot.nlGepubliceerd op 14 maart 2017 om 12:11

De Sloopcode in de praktijk

Categorie: De code

De Sloopcode staat inmiddels een jaar online. Er is dus voldoende tijd geweest om de code te 'testen' in de praktijk. In het afgelopen jaar mochten wij bij meerdere projecten van verschillende opdrachtgevers de code gebruiken.


In de eerste gesprekken met de opdrachtgevers bleek enige terughoudendheid in het toepassen van een code die alle partijen verplicht stelt om volgens deze ‘gedragsrichtlijn’ aan te besteden en in te schrijven. De ervaring is dat aannemers wel degelijk bereid zijn om risico's van een opdrachtgever over te nemen mits daar een passende vergoeding tegenover staat en er voldoende tijd is om de risico's in beeld te brengen. Daarnaast vraagt dit van ons als adviseur verantwoordelijkheid om bespreekbaar te maken welke risico’s te verleggen zijn en welke risico’s toch bij de opdrachtgever horen te blijven.


Het toepassen van de code vraagt transparantie van alle partijen. Dat is even wennen en vraagt vertrouwen. Het voordeel is dat je met de sloopcode als basis ruimte hebt voor goed overleg. Dit vraagt echter wel goede voorbereiding, de risico's en kansen in een project moeten grondig onderzocht worden. Door een gedegen voorbereiding is er voor de aannemer financiële ruimte om een mooi werk te maken. Hierbij is de kans op uitloop van het project kleiner en zijn er minder lange overlegrondes over meerwerk.


Met het ‘van toepassing verklaren' zie je ook dat er iets verandert in de houding en het gedrag van partijen; je gaat namelijk nog meer werken op basis van transparantie en vertrouwen. Ook is het mooi om te zien dat de code het afgelopen jaar bij deze projecten gedurende de aanbesteding en de uitvoering nog niet op tafel is geweest. De spelregels zijn helder. Je kunt je afvragen of we de code dan wel nodig hebben?

Het antwoord is: Ja, die hebben we nodig. De sloopcode is een helder kader voor het aanbesteden en uitvoeren van werken. Je weet beter wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en de samenwerking verloopt beter. Dat de code in de kast blijft liggen is dan een compliment!


Rinie van den Top

BOOT organiserend ingenieursburo

www.buroboot.nl

Gepubliceerd op 31 augustus 2016 om 12:11

De SLOOPCODE

Categorie: De code

Menigeen zal de wenkbrauwen fronsen en het enthousiasme zal wellicht niet gelijk opkomen. We zitten al vol met allerlei regels en certificaten is de gedachte, maar deze is net even anders.


Deze is niet ingewikkeld sterker nog wij als sloopaannemers werken allemaal al lang zo. Tenminste we hebben allemaal dezelfde klachten over de opdrachtgever hij geeft geen informatie, geen redelijke bestekseisen etc. Het is dan wel vreemd dat ik 30 vragen heb en de concurrentie niet verder komt dan bijvoorbeeld de vraag of men mag breken terwijl dat dan wel duidelijk in het bestek staat. Sterker nog, tijdens een bezichtiging komen verschillende sloopaannemers niet opdraven. In zo’n geval kan ik mij voorstellen dat de opdrachtgever het ook niet serieus neemt. Dat is de kant die de opdrachtgever waarneemt, sterker nog na gunning blijken er net na de gunning toch een hoop hiaten te zijn. Kortom, de gemiddelde opdrachtgever vertrouwt de opdrachtnemer niet en vice versa.


Laten wij als sloopaannemers het lef hebben om ons kwetsbaar op te stellen en ons eenzijdig te conformeren aan de sloopcode. Kwetsbaar inderdaad maar van de andere kant geef je een signaal af dat je sterk bent.


Durf te zeggen dat je meer informatie, tijd, etc. nodig hebt. Durf een bestek terug te sturen als de informatie niet komt. Als we dat gezamenlijk doen moet dat wel binnenkomen. Na verloop van tijd zal de opdrachtgever ontdekken dat de informatie cruciaal is voor een goede aanbesteding. Hij wordt na de aanbesteding niet geconfronteerd met allerlei “slimmigheden” die de zaak moeten rechttrekken.

DE SLOOPCODE is vanaf augustus jl. online en er hebben “slechts” 37 partijen de code ondertekend. Op zich valt het mij niet eens tegen maar het moeten er meer worden.


Sloopaannemers onderteken de code en stel je kwetsbaar op laat zien dat je sterk bent. Maar het belangrijkste is wel: gedraag je ernaar.


Arno Snellen

Directeur Gebr. Snellen BV

Gepubliceerd op 1 december 2015 om 11:16

De Sloopcode is online!

Categorie: De code

De ene code is de andere niet. Er zijn talloze codes in de wereld. In het ene geval leidt het tot de oplossing van een onoplosbaar mysterie; dan gaat het over één van de beroemdste boeken dat geschreven is door Dan Brown, de Da Vinci Code. In een ander geval tot een weeralarm, ik hoef maar Code Geel en Code Rood te noemen en u weet allen dat u dan ramen en deuren moet sluiten. Om dan ook nog maar een derde voorbeeld aan te halen: in de wereld die slopen heet gaat het om een gedragscode in de sloopaannemerij, de Sloopcode. Over de eerste twee voorbeelden van codes kan ik vele blogs schrijven – dat begrijpt u wel, maar daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Des te meer wil ik het hebben over de laatste code, de Sloopcode.

Gepubliceerd op 18 augustus 2015 om 12:49