Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E

De Sloopcode is online!

Categorie: De code

De ene code is de andere niet. Er zijn talloze codes in de wereld. In het ene geval leidt het tot de oplossing van een onoplosbaar mysterie; dan gaat het over één van de beroemdste boeken dat geschreven is door Dan Brown, de Da Vinci Code. In een ander geval tot een weeralarm, ik hoef maar Code Geel en Code Rood te noemen en u weet allen dat u dan ramen en deuren moet sluiten. Om dan ook nog maar een derde voorbeeld aan te halen: in de wereld die slopen heet gaat het om een gedragscode in de sloopaannemerij, de Sloopcode. Over de eerste twee voorbeelden van codes kan ik vele blogs schrijven – dat begrijpt u wel, maar daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Des te meer wil ik het hebben over de laatste code, de Sloopcode.


Het was nog maar een paar jaar geleden dat we als branche bij de uitvoering van sloopprojecten geregeld discussie hadden over allerlei zaken. Zaken die of niet in de aanbesteding bekend waren of anders uitgelegd werden door de ene of de andere partij toen het sloopwerk aan de gang was. Op een gegeven moment hebben we gezegd ‘dit kan zo niet langer’. Er moet toch een oplossing zijn om professionele partijen in de sloopbranche dit soort zaken op een goede manier op te lossen. Of liever nog, te voorkomen dat er discussie en later onenigheid ontstaat. Het laatste vinden juristen vooral leuk, maar wij zeker niet.  In die gedachte vonden we een aantal bureaus die namens opdrachtgevers actief zijn om bestekken te ontwerpen en aanbestedingen vorm te geven. En zo kwamen we tot een Overleggroep als VERAS met de ingenieursbureaus en samen zijn we tot de Sloopcode gekomen. Ik ben er apetrots op! We hebben er een mooi ‘boekje’ van laten maken en gelanceerd tijdens het lustrumfeest van VERAS. Verder zijn we er laatst mee in de Cobouw gekomen en hebben we een presentatie mogen geven over de Sloopcode tijdens een bijeenkomst van een stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw. Ook dit Forum is tot een mooie Code gekomen, overigens.


Onze Sloopcode is nog niet zo heel erg beroemd, maar het zit er wel aan te komen. Googlet u maar eerst op ‘code’ en daarna op ‘Sloopcode’: een wereld van verschil. U kunt helpen om de Sloopcode verder te brengen en meer waarde te geven. Daar hebben wij wat aan, maar u zeker ook! En daar doen we het voor. Misschien worden we dan met onze Code bijna zo beroemd als de schrijver van dat bekende boek…


Jan Bork

Voorzitter VERAS2 reacties op "De Sloopcode is online!"

Rinie van den Top

Prachtig! Als verschillende partijen in het proces (opdrachtgever, adviseur, opdrachtnemer) van voorbereiding tot uitvoering van een sloopproject hebben we ondertussen best wel een mening gevormd over elkaar. We zijn allemaal professionals en ik proef duidelijk een behoefte om het samen anders te gaan doen. Basis hierbij is vertrouwen in elkaars handelen. Hier moeten we mee aan de slag! De sloopcode is een prachtig stuk wat hierbij kan helpen.

Edwin

Leuk nieuws Jan!

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.