Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden


VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.     
De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hiernaast genoemde thema’s.Download hier de Gedragscode in PDF                  
Thema 1:
Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

 • Partijen zijn open over de voorwaarden en criteria die worden gesteld aan de uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever is vooraf duidelijk over de aanbesteding- en ontractsvorm en de (weging van de) gunningcriteria, die passend zijn voor de aard en omvang van het sloopproject.
 • Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de sloopaannemer gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en werken volgens de proceseisen in de Beoordelingsrichtijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en het Certificatieschema Asbestverwijdering.
 • Bij bouw- en / of ontwikkelingsprojecten wordt tijdig rekening gehouden met de sloopfase, zodat aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van het voorafgaande sloopproject zorgvuldig kan plaatsvinden.
C
Thema 2:
Voldoende projectgerelateerde informatie

 • Adequate projectinformatie is essentieel voor een zorgvuldige en planmatige uitvoering van sloopwerkzaamheden. Partijen informeren elkaar over eventueel ontbrekende informatie.
 • Partijen verstrekken elkaar tijdig de relevante en beschikbare informatie die nodig is voor een reële prijsvorming, het doen van een adequate aanbieding en een planmatige en zorgvuldige uit voering van het sloopwerk.
 • Partijen beseffen dat projectinformatie vooraf, in het bijzonder de asbestinventarisatie, onvolledig kan zijn. Onverwachte omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van het sloopwerk kunnen daardoor niet worden uitgesloten.
 • De opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop relevante informatie te verstrekken. Deze is nodig voor het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.
 • De sloopaannemer maakt gebruik van de mogelijkheid om vooraf het sloopproject te bekijken, wint indien nodig inlichtingen in en doet pas een aanbieding nadat hij over voldoende projectinformatie beschikt om tot een adequaat plan van aanpak en reële prijsvorming te komen.
O
Thema 3:
Transparantie en prijsvorming

 • Partijen verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van risico’s rondom de uitvoering van het sloopwerk.
 • Onduidelijkheden en verschillen van inzicht over contractafspraken worden open en zakelijk besproken tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer(s).
 • Partijen wijzen elkaar voor inschrijving op risico’s en onzekerheden samenhangende met de uitvoering van het sloopwerk.
 • Er wordt tussen partijen een regeling overeengekomen over het omgaan met risico’s en onzekerheden tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Een regeling waarin de kosten voor afwijkende situaties geheel voor rekening van de sloopaannemer komen (afkoop), wordt alleen overeengekomen indien er voor de sloopaannemer vooraf voldoende informatie voor handen is om de risico’s reëel in te schatten.
 • Een boeteclausule of bankgarantie moet reëel zijn en passen bij de aard en omvang van het sloopwerk. Partijen informeren elkaar over de aanleiding en achtergrond daarvan.
 • Partijen leven te allen tijde de mededingingsregels na.
D
Thema 4:
Adequate uitvoering en wederzijds respect

 • De sloopaannemer voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, gericht op het voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en milieukundig slopen.
 • De sloopaannemer zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor minimale (omgevings)hinder en communiceert daarover actief met opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.
 • De sloopaannemer streeft naar een technisch en economisch optimale uitvoeringswijze en werkmethode.
 • Opdrachtgever laat in beginsel de sloopaannemer binnen kaders van het bestek / werkomschrijving vrij in de wijze van uitvoering van het sloopwerk.
 • De opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk.
 • Partijen houden zich in het aanbestedingsproces en bij de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

E

De Sloopcode in de praktijk

Categorie: De code

De Sloopcode staat inmiddels een jaar online. Er is dus voldoende tijd geweest om de code te 'testen' in de praktijk. In het afgelopen jaar mochten wij bij meerdere projecten van verschillende opdrachtgevers de code gebruiken.


In de eerste gesprekken met de opdrachtgevers bleek enige terughoudendheid in het toepassen van een code die alle partijen verplicht stelt om volgens deze ‘gedragsrichtlijn’ aan te besteden en in te schrijven. De ervaring is dat aannemers wel degelijk bereid zijn om risico's van een opdrachtgever over te nemen mits daar een passende vergoeding tegenover staat en er voldoende tijd is om de risico's in beeld te brengen. Daarnaast vraagt dit van ons als adviseur verantwoordelijkheid om bespreekbaar te maken welke risico’s te verleggen zijn en welke risico’s toch bij de opdrachtgever horen te blijven.


Het toepassen van de code vraagt transparantie van alle partijen. Dat is even wennen en vraagt vertrouwen. Het voordeel is dat je met de sloopcode als basis ruimte hebt voor goed overleg. Dit vraagt echter wel goede voorbereiding, de risico's en kansen in een project moeten grondig onderzocht worden. Door een gedegen voorbereiding is er voor de aannemer financiële ruimte om een mooi werk te maken. Hierbij is de kans op uitloop van het project kleiner en zijn er minder lange overlegrondes over meerwerk.


Met het ‘van toepassing verklaren' zie je ook dat er iets verandert in de houding en het gedrag van partijen; je gaat namelijk nog meer werken op basis van transparantie en vertrouwen. Ook is het mooi om te zien dat de code het afgelopen jaar bij deze projecten gedurende de aanbesteding en de uitvoering nog niet op tafel is geweest. De spelregels zijn helder. Je kunt je afvragen of we de code dan wel nodig hebben?

Het antwoord is: Ja, die hebben we nodig. De sloopcode is een helder kader voor het aanbesteden en uitvoeren van werken. Je weet beter wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en de samenwerking verloopt beter. Dat de code in de kast blijft liggen is dan een compliment!


Rinie van den Top

BOOT organiserend ingenieursburo

www.buroboot.nl

0 reacties op "De Sloopcode in de praktijk"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.